Xtreme BOLT 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 5"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
3,200৳

Xtreme CHILL 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 5.25"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
4,600৳

Xtreme DUO 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 6.25"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
5,400৳

Xtreme FLASH 4:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 4 + Sub: 5"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
4,500৳

Xtreme JUPITER 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 5.25"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
3,800৳ 3,740৳

Xtreme MAXIM Multimedia Speaker (2:0) (140W)

 • Output power: 70W x2W (140 RMS)
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
11,900৳ 12,420৳

Xtreme PHANTOM 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: 4"+2.75"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
2,800৳

Xtreme RIO 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 5"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
3,190৳ 3,260৳

Xtreme SPARTA 3:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 3 + Sub: 6.5"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
6,300৳

Xtreme TRIO 3:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 3 + Sub: 6.5"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
5,700৳ 6,020৳

Xtreme WILLOW 2:1 Multimedia Speaker

 • Drive Units: Sat: 3" x 2 + Sub: 5.25"
 • Separation: >40dB
 • Power Supply: ~230V 50Hz
4,600৳